Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

O nas

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad deluje v interesu države na področju celotne Slovenije in skladno s svojo poslovno politiko financira spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, in sicer tako, da:

  • posluje z nepremičninami z namenom zagotavljanja javnega interesa;
  • investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča;
  • spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;
  • daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero pravnim osebam za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj;
  • daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim osebam za nakup skladovih stanovanj;
  • opravlja druge naloge.

Pravna podlaga za delovanje

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju Sklad) je bil ustanovljen s stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS 18/91-I, 19/91-I – popr., 9/94 – odločba US, 21/94, 22/94 – odločba US, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 1/00, 1/00 – odločba US in 29/2003 - odločba US) za financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

Njegovo spremenjeno vlogo ureja Stanovanjski zakon (SZ-1, Ur.l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14).

Pogoje poslovanja Sklada določa Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Ur.l. RS št. 6/2011), (v nadaljevanju Akt o ustanovitvi), ki je stopil v veljavo 29.01.2011. Sklad je ustanovljen za nedoločen čas in je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZJS-1, SZ-1 in posameznimi predpisi.

Firma Sklada je: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Skrajšana firma Sklada je: Stanovanjski sklad RS. Firma sklada v angleščini je: Housing Fund of the Republic of Slovenia, Public Fund. Skrajšana firma sklada v angleščini je: Housing Fund.

Glavna dejavnost sklada po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: uredba) je 64.920 Drugo kreditiranje. Sklad je po metodologiji iz Uredbe o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/06) uvrščen pod šifro 13112 – Državni skladi.

Sklad opravlja naloge v okviru naslednjih dejavnosti po uredbi: – K64.920 Drugo kreditiranje, – K64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in pokojninskih skladov, – F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov, – L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, – L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami, – L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin, – L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.

Poleg v Aktu o ustanovitvi navedenih nalog, Sklad opravlja še naloge izhajajoče iz:

  • Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Ur.l. RS št. 96/2007–ZNSVS-UPB2), ki nalaga Skladu izvajanje vseh postopkov ob izvedbi vsakoletnega javnega poziva za dodelitev subvencij in
  • Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Ur.l. RS 26/2005-UPB1) na podlagi katerega dodeljuje dolgoročna posojila mero fizičnim osebam in
  • Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS 69/2003, 18/2004-ZVKSES in 47/2006-ZEN), ko na podlagi 173. člena dodeljuje dolgoročna posojila najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih.

Obvestilo dopolnjeno na dan 25.04.2014

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En